Follow Lapidotisrael on Twitter
English

לאתר המחנאות

יצירת קשר

לסל הקניות שלך

פרופיל

חכמת שטח

קישורים

חדשות

ערכות וסביבות עבודה

מוצרים


יצרני ציוד

Petzl
ציוד טיפוס, גלישה, חילוץ, עבודות גובה
ופנסי ראש

Edelweiss
חבלי טיפוס, גלישה וחילוץ, רצועות וחבלי עזר

Actsafe
כננות לטיפוס עצמי על חבל

גופים מקצועיים בישראל

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
מידע ושירותים אינטראקטיבים

המוסד לבטיחות וגיהות
האתר הישראלי לבטיחות, בריאות וגיהות בתעסוקה

הנדסה בגובה
המרכז למקצועות ההרמה והבטיחות

Rescue one
הכשרת צוותי חילוץ ומתן פתרונות לעבודה בגובה

גופים מקצועיים בחו"ל

אתר הוועדה לתקינה אירופאית
וועדה העוסקת בסטאנדרטים ותקנים טכניים

משרד העבודה האמריקאי
ממונה על בטיחות ובריאות בתעסוקה

האגודה האמריקאית לחילוץ ואיתור
עמותה לקידום המקצועיות והרחבת הידע של העוסקים
בתחום

עיצוב: צוות לפידות Tel: 972-8-9797040    Fax: 972-8-9797004    Email: info@lapidot.net